Hjoåns dalgång

knutte

Naturskyddsföreningen bidrar med 2,7 miljoner till Hjo kommuns projekt Öring i hela Hjoån

Med hjälp av de 2,7 miljoner kronor från Svenska Naturskyddsföreningens miljöfond som Hjo kommun ansökt om och beviljats kommer det bli möjligt att återskapa stora delar av öringens ursprungliga reproduktionsområde. Under förutsättning att tillstånd ges och avtal tecknas med markägare och berörda myndigheter kommer de nya vandringsvägarna att byggas under 2012 och slutföras under 2013. När projektet är slutfört kommer fisken att kunna nå hela den ursprungliga sträckan i Hjoån samt stora delar av bäckarna som mynnar ut

i Hjoån eller i Mullsjön. Förutom att de ny vandringsvägarna leder till en ökad fiskproduktion och ökad biologisk mångfald innebär det att beståndet är säkrat ovanför länsväg 195 vid en eventuell olycka med giftigt utsläpp. Öppnade fiskvägar är en garant för Hjoåns fauna i framtiden. På Hjo kommuns hemsida kan du följa projektets gång under 2012-2013.

Naturskyddsföreningens miljöfond finansieras genom försäljning av el märkt Bra Miljöval.

Bakgrund

Hjoån och Hjoåns dalgång är ett område av riksintresse för naturvården. Genom dalgången, som utsetts till ett Natura 2000 område, vindlar sig Hjoån fram. Delar av dalgången är även Naturreservat. Ån utgör ett mycket viktigt lek- och uppväxtområde för bl a Vätterns öring. Under långa tider har dock fiskarnas vandringsvägar skurits av och begränsats på grund av att flera dammar har byggts i dalgången. I dalgången myntades förövrigt begreppet ”öringsafari”

De uppmärksammade fiskevårdsåtgärder som genomfördes i Hjoån redan 2001 gör det möjligt för vätternöringen att vandra upp till Herrekvarn, strax nedströms väg 195. Drömmen har dock funnits sedan länge att återskapa vätternöringens ursprungliga lekområden i hela Hjoån samt i bäckarna som utmynnar i Mullsjön. Ekonomiska resurser har dock saknats för att förverkliga drömmarna.